Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy konsultacjemedyczne.com.pl jest prowadzony przez Noble Medicine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2D, 00-112 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000494925,
NIP: 5252578250, REGON: 14707085400000, o kapitale zakładowym 5 000,00 złotych.

SŁOWNICZEK

 • Noble Medicine Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2D, 00-112 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000494925, NIP: 5252578250, REGON: 14707085400000, o kapitale zakładowym 5 000,00 złotych, będące pomiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Pomiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem: 000000198422,
 • Sklep Internetowy- sklep internetowy działający pod adresem https://konsultacjemedyczne.com.pl, prowadzony przez Noble Medicine,
 • Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej lub osoba prawna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Pacjenta Usług  i ich wartość do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba wybranych Usług, dane do faktury.
 • PayU – system płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy, pozwalający na szybkie płatności za Usługi nabywane w Sklepie Internetowym. 
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pacjenta potwierdzająca prawidłowość zamówienia i opłacenia Usługi.
 • Usługa – Usługa medyczna dostępna dla Pacjenta w Sklepie Internetowym, w szczególności teleporada.
 • Teleporada- konsultacja telefoniczna z wybranym lekarzem specjalistą, w ramach której przeprowadza on z Pacjentem wywiad, stawia rozpoznania, udziela zaleceń lekarskich, a także gdy zaistnieje taka potrzeba przepisuje leki, może wystawić skierowania na badania lub konsultacje lub wystawia zwolnienia lekarskie.
 • Rejestracja- proces telefonicznego uzgodnienia z Pacjentem terminu wykonania Usługi, a następnie zapisania na nią i zebrania niezbędnych w tym celu danych osobowych Pacjenta. Odbywa się za pośrednictwem pracownika rejestracji Noble Medicine. Kontakt ze strony pracownika rejestracji Noble Medicnie ma miejsce w ciągu 24 godzin od wysłania Pacjentowi Potwierdzenia zakupu.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji Usługi- niezwłocznie, w zależności od grafiku wybranego specjalisty, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych W przypadku niedostępności wybranego specjalisty Pacjent, przy Rejestracji ma prawo skorzystać z Usługi u innego lekarza lub może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

INFORMACJE O USŁUGACH

 1. Informacje o Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych. Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Pacjenta.
 3. Noble Medicine zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Pacjent może zamawiać Usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 2. Noble Medicine nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Pacjenta.
 3. W celu złożenia zamówienia należy w szczególności:
 4. wybrać Usługę/i będącą przedmiotem zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
 5. wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres, adres mailowy,
 6. zaakceptować niniejszy Regulamin oraz zapoznać się z Polityką prywatności, 
 7. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 8. Pacjent zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym podania danych,  niezbędnych do stworzenia zamówienia.
 9. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Noble Medicine, o czym Pacjent zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową niezwłocznie, nie później niż podczas procesu Rejestracji.
 10. Noble Medicine zobowiązuje się w ciągu od wysłania Potwierdzenia Zamówienia ustalić z Pacjentem dostępne terminy realizacji Usługi i ustalić termin jej realizacji. Rejestracja na usługę odbywa się telefonicznie, wobec czego Pacjent ma obowiązek podać prawidłowy numer telefonu już przy składaniu zamówienia. Pacjent ma prawo samodzielnie skontaktować się z rejestracją Noble Medicine pod numerem telefonu 22 610 38 17, jednakże podanie numeru telefonu jest niezbędne do realizacji Usługi.
 11. W czasie Rejestracji, w celu prawidłowego wykonania Usługi Pacjent ma obowiązek podać dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL i numer telefonu.
 12. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
 13. podania przez Pacjenta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 14. braku możliwości kontaktu z Pacjentem ze strony rejestracji Noble Medicine pod podanym w zamówieniu numerem telefonu,
 15. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Pacjenta,
 16. uznania przez Noble Medicine, że w przypadku zamówienia złożonego przez Pacjenta występuje uzasadnione podejrzenie działania Pacjenta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Pełna cena należna za zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Pacjenta Usług.
 2. Płatności za zamówienia mogą być realizowane za pośrednictwem udostępnionych w Sklepie Internetowym systemów, w szczególności PayU.
 3. Prawidłowe opłacenie zamówienia oznacza zakupienie Usługi w Sklepie Internetowym.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych w celu zakupu i w czasie realizacji Usługi jest Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Węgrowska 3, 82-300 Elbląg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590654, NIP: 5783118972, REGON: 363178515, o kapitale zakładowym 180.000,00 złotych, z którym można skontaktować się listownie, pod wskazanym adresem lub- w celu pytań lub realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych- pod adresem email: rodo@grupabluemedica.pl
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka prywatności.

REKLAMACJE

 1. Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Noble Medicine nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@konsultacjemedyczne.com.pl lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres Noble Medicine wskazany w Regulaminie.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie Pacjenta (imię, nazwisko, dane Usługi, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do korespondencji).
 3. Noble Medicine rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms).
 5. Pacjent ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Pacjent może pisemnie odstąpić od umowy  bez podania przyczyny przed wykonaniem Usługi, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania Potwierdzenia zamówienia (zawarcia umowy). Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: zamowienia@konsultacjemedyczne.com.pl lub listownie na adres: Noble Medicine podany na początku Regulaminu. Wzór odstąpienia od umowy jest dostępny pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php
 2. Noble Medicine. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji PayU na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Pacjenta dodatkowym kosztem.
 3. W przypadku rozpoczęcia wykonania Usługi nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie  https://konsultacjemedyczne.com.pl. O zmianie regulaminu Noble Medicine informuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Pacjenta powiadomienia o zmianie.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.04.2020 r.

Sklep internetowy konsultacjemedyczne.com.pl jest prowadzony przez Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Węgrowska 3, 82-300 Elbląg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590654, NIP: 5783118972, REGON: 363178515, o kapitale zakładowym 180.000,00 złotych.

SŁOWNICZEK

 • ECM Lifeclinica– Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Węgrowska 3, 82-300 Elbląg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590654, NIP: 5783118972, REGON: 363178515, o kapitale zakładowym 180.000,00 złotych, będące pomiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Pomiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem: 000000184911,
 • Sklep Internetowy- sklep internetowy działający pod adresem https://konsultacjemedyczne.com.pl, prowadzony przez ECM Lifeclinica,
 • Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej lub osoba prawna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Pacjenta Usług  i ich wartość do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba wybranych Usług, dane do faktury.
 • PayU – system płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy, pozwalający na szybkie płatności za Usługi nabywane w Sklepie Internetowym. 
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pacjenta potwierdzająca prawidłowość zamówienia i opłacenia Usługi.
 • Usługa – Usługa medyczna dostępna dla Pacjenta w Sklepie Internetowym, w szczególności teleporada.
 • Teleporada- konsultacja telefoniczna z wybranym lekarzem specjalistą, w ramach której przeprowadza on z Pacjentem wywiad, stawia rozpoznania, udziela zaleceń lekarskich, a także gdy zaistnieje taka potrzeba przepisuje leki, może wystawić skierowania na badania lub konsultacje lub wystawia zwolnienia lekarskie.
 • Rejestracja- proces telefonicznego uzgodnienia z Pacjentem terminu wykonania Usługi, a następnie zapisania na nią i zebrania niezbędnych w tym celu danych osobowych Pacjenta. Odbywa się za pośrednictwem pracownika rejestracji ECM Lifeclinica. Kontakt ze strony pracownika rejestracji ECM Lifeclinica ma miejsce w ciągu 24 godzin od wysłania Pacjentowi Potwierdzenia zakupu.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji Usługi- niezwłocznie, w zależności od grafiku wybranego specjalisty, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych W przypadku niedostępności wybranego specjalisty Pacjent, przy Rejestracji ma prawo skorzystać z Usługi u innego lekarza lub może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

INFORMACJE O USŁUGACH

 1. Informacje o Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych. Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Pacjenta.
 3. ECM Lifeclinica zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Pacjent może zamawiać Usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 2. ECM Lifeclinica nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Pacjenta.
 3. W celu złożenia zamówienia należy w szczególności:
 4. wybrać Usługę/i będącą przedmiotem zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
 5. wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres, adres mailowy,
 6. zaakceptować niniejszy Regulamin oraz zapoznać się z Polityką prywatności, 
 7. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 8. Pacjent zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym podania danych,  niezbędnych do stworzenia zamówienia.
 9. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez ECM Lifeclinica, o czym Pacjent zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową niezwłocznie, nie później niż podczas procesu Rejestracji.
 10. ECM Lifeclinica zobowiązuje się w ciągu od wysłania Potwierdzenia Zamówienia ustalić z Pacjentem dostępne terminy realizacji Usługi i ustalić termin jej realizacji. Rejestracja na usługę odbywa się telefonicznie, wobec czego Pacjent ma obowiązek podać prawidłowy numer telefonu już przy składaniu zamówienia. Pacjent ma prawo samodzielnie skontaktować się z rejestracją ECM Lifeclinica pod numerem telefonu 55 235 11 94 , jednakże podanie numeru telefonu jest niezbędne do realizacji Usługi.
 11. W czasie Rejestracji, w celu prawidłowego wykonania Usługi Pacjent ma obowiązek podać dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL i numer telefonu.
 12. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
 13. podania przez Pacjenta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 14. braku możliwości kontaktu z Pacjentem ze strony rejestracji ECM Lifeclinica pod podanym w zamówieniu numerem telefonu,
 15. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Pacjenta,
 16. uznania przez ECM Lifeclinica, że w przypadku zamówienia złożonego przez Pacjenta występuje uzasadnione podejrzenie działania Pacjenta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Pełna cena należna za zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Pacjenta Usług.
 2. Płatności za zamówienia mogą być realizowane za pośrednictwem udostępnionych w Sklepie Internetowym systemów, w szczególności PayU.
 3. Prawidłowe opłacenie zamówienia oznacza zakupienie Usługi w Sklepie Internetowym.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych w celu zakupu i w czasie realizacji Usługi jest Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Węgrowska 3, 82-300 Elbląg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590654, NIP: 5783118972, REGON: 363178515, o kapitale zakładowym 180.000,00 złotych, z którym można skontaktować się listownie, pod wskazanym adresem lub- w celu pytań lub realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych- pod adresem email: rodo@grupabluemedica.pl
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka prywatności.

REKLAMACJE

 1. Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy ECM Lifeclinica nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@konsultacjemedyczne.com.pl lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres ECM Lifeclinica wskazany w Regulaminie.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie Pacjenta (imię, nazwisko, dane Usługi, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do korespondencji).
 3. ECM Lifeclinica rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms).
 5. Pacjent ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Pacjent może pisemnie odstąpić od umowy  bez podania przyczyny przed wykonaniem Usługi, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania Potwierdzenia zamówienia (zawarcia umowy). Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: zamowienia@konsultacjemedyczne.com.pl lub listownie na adres: ECM Lifeclinica podany na początku Regulaminu. Wzór odstąpienia od umowy jest dostępny pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php
 2. ECM Lifeclinica. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji PayU na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Pacjenta dodatkowym kosztem.
 3. W przypadku rozpoczęcia wykonania Usługi nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie  https://konsultacjemedyczne.com.pl. O zmianie regulaminu ECM LIfeclinica informuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Pacjenta powiadomienia o zmianie.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.04.2020 r.

Sklep internetowy konsultacjemedyczne.com.pl jest prowadzony przez Centrum Medyczne Volver Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, ul. Metalurgii 8, 97-500 Radomsko, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000734473, NIP: 7722403923, REGON: 10171552500000, o kapitale zakładowym
5 000,00 złotych.

SŁOWNICZEK

 • Centrum Medyczne Volver Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku, ul. Metalurgii 8, 97-500 Radomsko, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000734473, NIP: 7722403923, REGON: 10171552500000, o kapitale zakładowym 5 000,00 złotych., będące pomiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Pomiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem: 000000167401,
 • Sklep Internetowy- sklep internetowy działający pod adresem https://konsultacjemedyczne.com.pl, prowadzony przez Centrum Medyczne Volver,
 • Pacjent – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej lub osoba prawna dokonująca zakupu w Sklepie Internetowym.
 • Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Pacjenta Usług  i ich wartość do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba wybranych Usług, dane do faktury.
 • PayU – system płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep Internetowy, pozwalający na szybkie płatności za Usługi nabywane w Sklepie Internetowym. 
 • Potwierdzenie zakupu – wiadomość e-mail wysłana przez Sklep Internetowy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Pacjenta potwierdzająca prawidłowość zamówienia i opłacenia Usługi.
 • Usługa – Usługa medyczna dostępna dla Pacjenta w Sklepie Internetowym, w szczególności teleporada.
 • Teleporada- konsultacja telefoniczna z wybranym lekarzem specjalistą, w ramach której przeprowadza on z Pacjentem wywiad, stawia rozpoznania, udziela zaleceń lekarskich, a także gdy zaistnieje taka potrzeba przepisuje leki, może wystawić skierowania na badania lub konsultacje lub wystawia zwolnienia lekarskie.
 • Rejestracja- proces telefonicznego uzgodnienia z Pacjentem terminu wykonania Usługi, a następnie zapisania na nią i zebrania niezbędnych w tym celu danych osobowych Pacjenta. Odbywa się za pośrednictwem pracownika rejestracji Centrum Medyczne Volver. Kontakt ze strony pracownika rejestracji Noble Medicnie ma miejsce w ciągu 24 godzin od wysłania Pacjentowi Potwierdzenia zakupu.
 • Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Czas realizacji Usługi- niezwłocznie, w zależności od grafiku wybranego specjalisty, jednak nie dłużej niż w ciągu 14 dni roboczych W przypadku niedostępności wybranego specjalisty Pacjent, przy Rejestracji ma prawo skorzystać z Usługi u innego lekarza lub może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 

INFORMACJE O USŁUGACH

 1. Informacje o Usługach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Ceny produktów wskazanych na stronach internetowych Sklepu Internetowego podawane są w złotych. Całkowity koszt zamówienia (tj. ceny wszystkich Usług objętych tym samym zamówieniem) wskazany jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Pacjenta.
 3. Centrum Medyczne Volver zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Usług, rodzaju Usług, zakresu udzielanych świadczeń.

WARUNKI SKŁADANIA I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ:

 1. Pacjent może zamawiać Usługi dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę, z zastrzeżeniem zakazów lub ograniczeń handlu wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa oraz przerw technicznych.
 2. Centrum Medyczne Volver nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączenia internetowego, w chwili zawierania transakcji w Sklepie Internetowym oraz błędów oprogramowania i innych wad urządzenia końcowego Pacjenta.
 3. W celu złożenia zamówienia należy w szczególności:
 4. wybrać Usługę/i będącą przedmiotem zamówienia, a następnie postępować zgodnie z kolejnymi krokami zawierania transakcji, a w szczególności:
 5. wypełnić formularz zamówienia podając: imię, nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, adres, adres mailowy,
 6. zaakceptować niniejszy Regulamin oraz zapoznać się z Polityką prywatności, 
 7. kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
 8. Pacjent zobowiązany jest do zgodnego ze stanem faktycznym podania danych,  niezbędnych do stworzenia zamówienia.
 9. Zamówienie niepełne lub co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane ręcznie przez obsługę Sklepu Internetowego. Zamówienie takie może zostać anulowane przez Centrum Medyczne Volver, o czym Pacjent zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub mailową niezwłocznie, nie później niż podczas procesu Rejestracji.
 10. Centrum Medyczne Volver zobowiązuje się w ciągu od wysłania Potwierdzenia Zamówienia ustalić z Pacjentem dostępne terminy realizacji Usługi i ustalić termin jej realizacji. Rejestracja na usługę odbywa się telefonicznie, wobec czego Pacjent ma obowiązek podać prawidłowy numer telefonu już przy składaniu zamówienia. Pacjent ma prawo samodzielnie skontaktować się z rejestracją Centrum Medyczne Volver pod numerem telefonu 44 683 70 65, jednakże podanie numeru telefonu jest niezbędne do realizacji Usługi.
 11. W czasie Rejestracji, w celu prawidłowego wykonania Usługi Pacjent ma obowiązek podać dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL i numer telefonu.
 12. Niezależnie od innych postanowień Regulaminu, zamówienie nie zostanie zrealizowane w przypadku:
 13. podania przez Pacjenta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu Zamówienia,
 14. braku możliwości kontaktu z Pacjentem ze strony rejestracji Centrum Medyczne Volver pod podanym w zamówieniu numerem telefonu,
 15. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Pacjenta,
 16. uznania przez Centrum Medyczne Volver, że w przypadku zamówienia złożonego przez Pacjenta występuje uzasadnione podejrzenie działania Pacjenta niezgodnego z prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie Internetowym, podszywania się pod inną osobę.

PŁATNOŚCI I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Pełna cena należna za zamówienie jest widoczna w podsumowaniu każdego zamówienia. Przedstawiona cena to całkowity koszt nabytych przez Pacjenta Usług.
 2. Płatności za zamówienia mogą być realizowane za pośrednictwem udostępnionych w Sklepie Internetowym systemów, w szczególności PayU.
 3. Prawidłowe opłacenie zamówienia oznacza zakupienie Usługi w Sklepie Internetowym.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych podanych w celu zakupu i w czasie realizacji Usługi jest Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Węgrowska 3, 82-300 Elbląg, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590654, NIP: 5783118972, REGON: 363178515, o kapitale zakładowym 180.000,00 złotych, z którym można skontaktować się listownie, pod wskazanym adresem lub- w celu pytań lub realizacji uprawnień związanych z przetwarzaniem danych osobowych- pod adresem email: rodo@grupabluemedica.pl
 2. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Pacjentów znajdują się na stronie internetowej Sklepu Internetowego w zakładce Polityka prywatności.

REKLAMACJE

 1. Pacjent jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Centrum Medyczne Volver nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@konsultacjemedyczne.com.pl lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres Centrum Medyczne Volver wskazany w Regulaminie.
 2. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie Pacjenta (imię, nazwisko, dane Usługi, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do korespondencji).
 3. Centrum Medyczne Volver rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms).
 5. Pacjent ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Pacjent może pisemnie odstąpić od umowy  bez podania przyczyny przed wykonaniem Usługi, nie później niż w ciągu 14 dni od daty otrzymania Potwierdzenia zamówienia (zawarcia umowy). Wniosek o odstąpienie od umowy należy wysłać na adres email: zamowienia@konsultacjemedyczne.com.pl lub listownie na adres: Centrum Medyczne Volver podany na początku Regulaminu. Wzór odstąpienia od umowy jest dostępny pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php
 2. Centrum Medyczne Volver. gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty w ciągu 14 dni roboczych za pośrednictwem aplikacji PayU na rachunek bankowy z którego zainicjowano wpłatę bez obciążenia Pacjenta dodatkowym kosztem.
 3. W przypadku rozpoczęcia wykonania Usługi nie jest możliwe odstąpienie od umowy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana regulaminu następuje poprzez udostępnienie zmienionego tekstu na stronie  https://konsultacjemedyczne.com.pl. O zmianie regulaminu Centrum Medyczne Volver informuje poprzez komunikat w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie na adres e-mail Pacjenta powiadomienia o zmianie.
 2. Regulamin wchodzi w życie w dniu 02.04.2020 r.