Polityka prywatności

Polityka prywatności

Celem niniejszej Polityki prywatności jest udzielenie informacji w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe osoby korzystającej ze sklepu internetowego https://konsultacjemedyczne.com.pl/, jakim celu jest to robione oraz jakie w związku z tym są przysługujące prawa osoby, której dane dotyczą.

Administratorem danych osobowych (podmiotem decydującym o celu przetwarzaniu danych osobowych) jest:

    • W przypadku dokonania zakupu usługi w ECM Lifeclinica- Elbląskie Centrum Medyczne Lifeclinica Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Węgrowska 3, 82-300 Elbląg, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000590654, NIP: 5783118972, REGON: 363178515, o kapitale zakładowym 180.000,00 złotych;
    • W przypadku dokonania zakupu usługi w CM Volver- Centrum Medyczne Volver Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomsku, ul. Metalurgii 8, 97-500 Radomsko, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000734473, NIP: 7722403923, REGON: 101715525, o kapitale zakładowym: 5.000,00 złotych;
    • W przypadku dokonania zakupu usługi w Noble Medicine- Noble Medicine Premium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2D, 00-112 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy pod numerem: 0000690337, NIP: 5252719638, REGON: 368042766, o kapitale zakładowym: 17.500,00 złotych.

W razie pytań i wniosków związanych z danymi osobowymi skontaktuj się z wymienionymi Administratorami listownie- wysyłając pismo na podane wyżej adresy lub mailowo- wysyłając wiadomość email na adres: rodo@grupabluemedica.pl.

Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zamówień złożonych przez platformę https://konsultacjemedyczne.com.pl/, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane mogą być także przetwarzane z uwagi na prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest np. dochodzenie należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także w wykonaniu obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c).

W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe będą przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora na podany adres poczty elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Rodzaje przetwarzanych danych osobowych.

W ramach platformy https://konsultacjemedyczne.com.pl/ Administrator przetwarzaa jedynie „zwykłe” dane osobowe, tj: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego;, adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo firmę oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.

Podanie danych osobowych wskazanych powyżej jest niezbędne do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży poprzez platformę działającą pod adresem https://konsultacjemedyczne.com.pl/

Okres przechowywania danych.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem sklepu internetowego działającego pod adresem https://konsultacjemedyczne.com.pl, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem sklepu internetowego – przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń oraz wynikających z przepisów prawa.

W przypadku użytkowania sklepu internetowego bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń oraz wynikających z przepisów prawa.

Odbiorcy danych.

Administrator będzie przekazywać dane swoim upoważniony współpracownikom, w szczególności podmiotom realizującym usługę, takim jak podmioty lecznicze, zakłady lecznicze oraz ich pracownikom, lekarzom wykonującym zawód w ramach prywatnej praktyki lekarskiej- w ograniczonym zakresie, wynikającym konieczności realizacji umowy. Administrator może również przekazywać dane spółkom należącym do tej samej grupy kapitałowe- Blue Medica- w ograniczonym zakresie, a także podmiotom którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT, firmom księgowym windykacyjnym, kancelariom prawnym- w zakresie jaki jest niezbędny do wykonania zleconym tym podmiotom czynności.

Przekazywanie danych do państw trzecich.

Informujemy, że istnieje możliwość, że dane osobowe w związku z korzystaniem
z serwerów spoza terenu Europejskiego Obszaru Gospodarczego zostaną
przekazane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Nastąpi to wówczas w
oparciu o odpowiednie zabezpieczenia lub decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającej
odpowiedni stopień zabezpieczeń.

Prawa przysługujące osobom, których dane są przetwarzane:

– prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
– prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
– prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo żądania usunięcia danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
– prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.

Aby skorzystać z powyższych praw należy skontaktować się listowanie z właściwym Administratorem– dane kontaktowe powyżej lub wysyłając email na adres: rodo@grupabluemedica.pl. Żeby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone w sposób niezgodny z prawem, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.